Όροι χρήσης

Ημερομηνία ισχύος: 20 Δεκεμβρίου, 2018

Ο πάροχος της ιστοσελίδας είναι ο

Χατζηστουγιάννης Χάρης

3 χλμ. Σερρών Θεσσαλονίκης, Σέρρες 62100, Ελλάδα

Email:  [email protected]

Tηλέφωνο: 0030 2321050838

και, ο οποίος για τις ανάγκες του παρόντος και χάριν συντομίας θα ονομάζεται στο εξής ο «Πάροχος».

▪ Αντικείμενο της δραστηριότητας μας είναι η παροχή υπηρεσιών ρεκτιφιε

▪ Η ιστοσελίδα έχει ως στόχο:

  1. την παροχή πληροφοριών προς τους επισκέπτες/χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες μας

▪ Πριν εισέλθετε στην ιστοσελίδα και κάνετε χρήση των υπηρεσιών της παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης της. Η πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της σημαίνει ότι ο χρήστης έχει διαβάσει και κατανοήσει με επάρκεια τους παρόντες όρους, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα και ανεπιφύλακτα με αυτούς.

▪ Αν διαφωνείτε με κάποιον από τους παρόντες όρους της ιστοσελίδας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας.

Α. Γενικοί όροι

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

▪ Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (κείμενο, εικόνες, σχέδια, λογισμικό) αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα του Παρόχου και, συνεπώς, προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 «Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή ή χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δημιουργού.

Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

▪ Τα εμπορικά σήματα που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα μας προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ν. 1733/1987, Ν. 4072/2012).

▪ Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια του δικαιούχων χρήση των εμπορικών σημάτων που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα του Παρόχου.

Περιορισμός ευθύνης

▪ Ο Πάροχος λαμβάνει κάθε εύλογο και προσήκον μέτρο προκειμένου κάθε πληροφορία που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα να ανταποκρίνεται πλήρως στην αλήθεια. Ο Πάροχος δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, αξιοπιστία των πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε ανακρίβειες ή λάθη των πληροφοριών.

▪ Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους και συνδέσμους (links), οι οποίοι έχουν ως σκοπό τη διευκόλυνση των χρηστών. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από τη χρήση του περιεχομένου των άλλων ιστοσελίδων, το οποίο διέπεται από τους οικείους όρους χρήσης και τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά ο χρήστης πριν περιηγηθεί στην ιστοσελίδα.

▪ Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, η οποία οφείλεται είτε σε παράνομη πράξη τρίτου (π.χ. υποκλοπή στοιχείων πληρωμής) είτε στη διάδοση ιών κατά την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας.

▪ Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του Παρόχου εμφανίσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και διακοπεί η σύνδεση, ο Πάροχος δεν φέρει ευθύνη για τη ζημία που τυχόν προκληθεί στο χρήστη λόγω της διακοπής.

Τροποποιήσεις όρων χρήσης

▪ Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη, πάντα όμως στα πλαίσια της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του νόμου.

▪ Οι τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης των ανανεωμένων όρων στην ιστοσελίδα μας ή από την ημερομηνία που ενδεχομένως να ορίζει ο νόμος.

Προσωπικά δεδομένα

▪ Ο Πάροχος επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του χρήστη που έρχονται εις γνώση του κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της από το χρήστη. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπου σας ενημερώνει αναλυτικά σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία, τον τρόπο, το εύρος και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματα σας.

Cookies

▪ Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη και συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και τη δραστηριότητα του χρήση στο διαδίκτυο.

▪ Στην πολιτική Cookies, σας ενημερώνουμε αναλυτικά σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τη χρησιμότητα τους καθώς και τη διάρκεια αποθήκευσής στη συσκευή σας.

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

▪ Αν έχετε πρόβλημα σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών μας μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ), που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Εφαρμοστέο δίκαιο

▪ Για κάθε διαφορά που τυχόν θα ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης